Detektívna služba

Našim poslaním je nájsť odpovede na všetky vaše otázky a každému klientovi sa zaväzujeme poskytnúť diskrétne a kvalitné vyšetrovanie. Či už ste občan, právnická osoba, poisťovacia spoločnosť, advokátska kancelária… sme tu pre vás. Poskytujeme komplexné detektívne služby na profesionálnej úrovni. Efektívne vyriešime jednoduché, ale aj tie najzložitejšie prípady.

Pod detektívom si nepredstavujte žiadneho pána v dlhom kabáte, klobúkom a s lupou v ruke – sme vybavení tými najmodernejšími sledovacími technológiami a monitorovacími zariadeniami.

Elite Security Agency s.r.o. poskytuje detektívne služby na základe udelenej licencie č. PD 000528 v súlade so zákonom 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na základe ktorého vykonáva činnosti v zmysle § 4 Detektívna služba

1) Detektívna služba je

a) hľadanie osoby,
b) hľadanie majetku,
c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

(2) Detektívnou službou nie je

vykonávanie činností podľa odseku 1, ak sa vykonávajú ako súčasť činností podľa osobitných predpisov.

Pre našich klientov zabezpečíme

sledovanie osôb 
– pátranie po nezvestných a hľadaných osobách
– odhaľovanie nevery
– preverovanie stykov
– pátranie po veciach
– získavanie dôkazov pre súdne konania
– preverovanie obchodných partnerov
– detektívne služby pre bankové, nebankové a leasingové spoločnosti
– odhaľovanie krádeží vo firmách a preverovanie zamestnancov